2016-04-16_0024
 
 
 
2016-04-16_0023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Property Management Maintenance Ltd.
 
 
 

Modron

 
 
 
 

 
 
  • Fax: 02-5636835
 
 
 
Tel: 02-5638039
 
 
 
 
 
 
modron
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finance - Budget / Collection

 
 
 
 
חברת מודרון מנהלת את הבניינים באופן מובנה וממוחשב.

החברה מגישה בכל סוף שנה תקציב יעודי לתפעול הבניין לשנה הבאה. התקציב מבוסס נתוני שנה קודמת והתייקרויות הצפויות במשק בשנה היעודה. התקציב בנוי מסעיפי הצריכה השונים המרכיבים את סך ההוצאות השנתיות.

התקציב השנתי מחולק בין הדיירים באופן יחסי למימדי הדירות ומתורגם לתשלומים חודשיים לועד הבית.

התשלומים מופקדים לחשבון בנק של ועד הבית המנוהל ע"י הנהלת מודרון ומפוקח ע"י רואה חשבון ונציגי הדיירים.

משרדי חברת מודרון ונציגי החברה בשטח מנהלים בצורה יעילה וברוח טובה גביית כספים שוטפת ופיקוח על ההעברות לחשבון.